CHiNG CHiNG Desserts

               香港 銅鑼灣區 天后段 電器道 柒拾柒號    77 Electric Road, Tin Hau , Causeway Bay, Hong Kong .        Tel : 25786162